మంచి క్వాలిటీ మూడు backpackలపై ఈరోజు మాత్రమే డిస్కౌంట్స్ ఇవి!

Gear Classic Anti Theft Faux Leather 16 inch 14 cms Brown Laptop Backpack (LBPCLSLTH0201) 42% OFF
Gear Classic Anti Theft Faux Leather 16 inch 14 cms Brown Laptop Backpack (LBPCLSLTH0201)
Outer material: synthetic, color: brownWaterproofCapacity: 20 liters; Weight: 560 grams; Dimensions: 48 cms x 32 cms x 14 cms (LxWxH)Number of compartments: 2Laptop compatibility: yes, laptop size: 16strap type: adjustableAnti theft waterproof bag with anti sweat fabric on back and shoulder strapsUSB and headphone cable slot
POLESTAR”Noble Blue Casual bagpack/School Bag/Laptop Backpack 69% OFF
POLESTAR”Noble Blue Casual bagpack/School Bag/Laptop Backpack
This MAKE IN INDIA Product features 3 main zippered compartments, one well-padded laptop partition, 2 water bottle /umbrella pockets and Organizer Pockets inside. Suitable for casual usage, school / college / office n travel.Product features 3 main zippered compartments, one well-padded laptop partition, 2 water bottle /umbrella pockets and Organizer Pockets inside. Suitable for casual usage, school / college / office n travel.
Valid until July 19, 2021
Police Hedge Polyester 30 Ltr Black Laptop Stylish Premium Quality Backpack 70% OFF
Police Hedge Polyester 30 Ltr Black Laptop Stylish Premium Quality Backpack
Utility: Great pick for casual as well as formal use. It is thoughtfully designed to be used by youngsters, teens and business professionals. Both men and women can use it for their day to day activities. This Superior quality Backpack is masterfully sewed with strong lining to ensure long lasting durability. Indulge yourself into the style and sophistication along with the comfort offered by Police Bags. Perfect gifting item for different occasions on New Year, Christmas, Thanksgiving, Father'sQuality Assurance: This bag goes through stringent 3-Step Quality Check Process before it is delivered to you.
Valid until July 19, 2021

Computer Era
Logo